LANDSRÉTTUR Úrskurður mánudaginn 2. desember 2019. Mál nr. 805/2019 : Ákæruvaldið (Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir saksóknari ) gegn X (Ólafur V. Thordersen lögmaður) Lykilorð Kærumál. Gæsluvarðhald. 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 . Útdráttur Staðfestur var úrskurður héraðsdóms um að X skyldi sæta gæsluvarðhaldi á grundvelli 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála . Úrskurður Landsréttar Landsréttardómararnir Aðalsteinn E. Jónasson , Eiríkur Jónsson og Ragnheiður Harðardóttir k veða upp úrskurð í máli þessu. Málsmeðferð og dómkröfur aðila 1 Varnaraðili skaut málinu til Landsréttar með kæru 29. nóvember 2019 , sem barst réttinum ásamt kærumálsgögnum sama dag . Kærður er úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur 26. nóvember 2019 í málinu nr. R - /2019 þar sem varnaraðila var gert að sæta áframhaldandi gæsluvarðhaldi allt til mánudagsins 23. desember klukkan 16. Kæruheimild er í l - lið 1 . mgr. 192 . gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. 2 Sóknaraðili krefst staðfestingar hins kærða úrskurðar . 3 Varnaraðili krefst þess að hinn kærði úrskurður verði felldur úr gildi en til vara að honum verði gert að sæta farbanni eða sambærilegu úrræði. Niðurstaða 4 Með vísan til forsendna hins kærða úrskurðar verður hann staðfestur. Úrskurðarorð: Hinn kærði úrskurður er staðfestur. Úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur þriðjudaginn 26. nóvember 2019 Héraðssaksóknari hefur krafist þess að mánudagsins 23. desember 2019, kl. 16:00. 2 Í greinargerð sækjanda kemur fram að m eð ákæruskjali dags. 6. ágúst 2019 hafi héraðssaksóknari höfðað sakamál á hendur X fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa í félagi við Y og Z staðið að innflutningi á alls 16.218,71 g af kókaíni, ætluðu til sölu og dreifi ngar í ágóðaskyni. Er háttseminni nánar þaðan sem þeir tóku lest til . Daginn eftir, laugardaginn 11. maí 2019, fóru þeir samkvæmt fyrirmælum ákærða X og óþekkts aði la um borð í lestarvagn í , hittu þar tvo óþekkta aðila og tóku hver á móti sinni ferðatöskunni, en í þeim voru fíkniefnin falin undir fölskum botnum, alls 8.443,52 g af kókaíni, með að meðaltali 79,28% styrkleika, í tösku Y, og alls 7.775,19 g af kókaí ni, með að meðaltali 84,74% styrkleika, í tösku Z. Þaðan tóku þeir lest aftur til daginn eftir, sunnudaginn 12. maí 2019. Yfirvöld á flugvellinum í fundu fíkniefnin í tösku Z og yfir völd á Keflavíkurflugvelli í tösku Y. Voru þeir báðir handteknir á Keflavíkurflugvelli. Ákærði X fékk ákærðu Y og Z til þess að flytja inn fíkniefnin, eins og að framan er lýst, lét þeim í té fé til kaupa á flugmiðum og reiðufé til kaupa á gistingu og öðru uppihaldi í ferðinni, gaf þeim fyrirmæli og hafði eftirlit hegningarlaga nr. 19/1940. Sækjandi tekur fram að ákærða sé í ákærunni einnig gefið að sök fíknief nalagabrot, með því að hafa fimmtudaginn 16. maí 2019, haft í vörslu sinni í buxnavasa 3,95 g af kókaíni, er lögregla hafði afskipti ávana - og fíknie fni nr. 65/1974, með síðari breytingum og 2. gr., sbr. 14. gr. reglugerðar um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001, með síðari breytingum. Í ákæru sé gerð krafa um að ákærðu verði dæmdir til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaða r, auk þess sem gerð sé krafa um upptöku á fíkniefnum, munum og reiðufé, eins og nánar greini í ákæru. Þá er þess getið að ákærði hafi verið handtekinn í Reykjavík fimmtudaginn 16. maí 2019 vegna gruns um aðild hans að málinu. Hann hafi verið úrskurðaður í gæsluvarðhald á grundvelli rannsóknarhagsmuna daginn eftir með úrskurði Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. R - 181/2019. Hafi hann sætt gæsluvarðhaldi síðan þá, og á grundvelli almannahagsmuna, sbr. 2. mgr. 95. gr. laga um meðferð sakamála, frá 18. júní 2019. Landsréttur hafi í þrígang staðfest að skilyrði gæsluvarðs ákærða séu uppfyllt, með úrskurðum í málum nr. 457/2019 frá 25. júní sl., nr. 555/2019 frá 22. júlí sl. og nr. 623/2019 frá 9. september sl. Málið sé nú til meðferðar fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, mál nr. S - þingfest 17. september sl. Héraðssaksóknari hafi síðan þann 16. október sl. gefið út ákæru á hendur ákærðu öllum fyrir peningaþvætti, sbr. 264. gr. almennra hegningarlaga, sem sameinuð hafi verið máli S - við fyrirtök u þann 22. október sl. Verjendur ákærðu hafi krafist frávísunar peningaþvættisákærunnar og hafi sú krafa verið tekin til úrskurðar 20. nóvember sl. Þegar úrskurður liggur fyrir verði ákveðið hvenær aðalmeðferð málsins muni fara fram. Með vísan til alls fr amangreinds og rannsóknargagna málsins, sem ákæran byggist á, sé ákærði að mati héraðssaksóknara undir sterkum grun um að hafa framið þau brot sem honum séu gefin að sök. Brot gegn ákvæði 173. gr. a almennra hegningarlaga varði fangelsi allt að 12 árum. Að mati ákæruvaldsins sé brotið þess eðlis að með tilliti til almannahagsmuna sé nauðsynlegt að tryggja áfram að ákærði gangi ekki laus meðan mál hans sé til meðferðar hjá ákæruvaldi og dómstólum. Dómstólar hafi talið skilyrði gæsluvarðhalds á grundvelli alm annahagsmuna vera fyrir hendi í máli ákærða og ekki hafi neitt nýtt komið fram sem breytt geti því mati dómstóla. Með vísan til framangreinds, framlagðra gagna og 2. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála sé þess krafist að krafan nái fram að ga nga. Niðurstaða: Ákærði var handtekinn 16. maí síðastliðinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald degi síðar. Hefur hann setið í gæsluvarðhaldi frá því tímamarki, fyrst á grundvelli rannsóknarhagsmuna, sbr. a - lið 1. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008, um meðferð saka mála en frá 18. júní 2019 á grundvelli almannahagsmuna samkvæmt 2. mgr. 95. gr. sömu laga. 3 Ákæra var gefin út á hendur ákærða 6. ágúst síðastliðinn fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa í félagi við aðra staðið að innflutningi á alls 16.218,71 g af kókaíni, ætluðu til sölu og dreifingar í ágóðaskyni. Fyrir liggur að Landsréttur hefur í úrskurðum sínum 25. júní 2019 í máli nr. 457/2019, 22. júlí 2019 í máli nr. 555/2019 og nú síðast 9. september 2019 í máli nr. 623/2019 staðfest að skilyrði 2. m gr. 95. gr. laga nr. 88/2008 séu uppfyllt til þess að varnaraðili sæti gæsluvarðhaldi. Ekkert er komið fram í málinu sem getur breytt því mati en eins og fyrr greinir var ákæra gefin út á hendur honum 6. ágúst síðastliðinn. Er því fallist á kröfu héraðssa ksóknara sem í úrskurðarorði greinir, enda stendur ákvæði 4. mgr. 95. gr. laga nr. 88/2008 því ekki í vegi. Ú R S K U R Ð A R O R Ð Ákærði, X desember 2019, kl. 16:00.